0

ბარემ საჭმელში ჩამიჯვი

ვახშმისას სახის არეში უეცარი შემობოყინება სუფრის რომელიმე წევრის მხრიდან

-ბოყყყ (ბოყინი)
-ბარემ საჭმელში ჩამიჯვი ბლიად!