0

გაუკავე!

მოქმედება რომელიც ითვალისწინებს ატეხილი ძროხის გაკავებას, რათა ძლიერი გენების მქონე მოზვერმა დაამაკოს.

-არ უჩერდება ეს დასაკლავი!
-მიდი შენ "გაუკავე" მე მოვადენი მოზვერს!