0

გაჩხერა

ძარღუთა შიგან ნემსისა წიაღყოფა

- გაიჩხირავ?
- არა, ნემსის მეშინია