0

ბელა

აჭარულად შარს ნიშნავს

გელა რაფერ ეიკიდე გელა ბელა