0

მახორკა.

სიგარეტის ბიჩოკებისგან შეკოწიწებული თუთუნით გაკეთებული სიგარეტი.

.....