0

მატრაბაზი

ოინბაზი, თაღლითი, იშკილბაზი, არამზადა, ლუპუსტაკი, ლაპუსტაკი, ტრაბუცა, თვალთმაქცი, თვალდათვალ მატყუარა, ქლესა, გაქლესილი, გაქნილი, გაქექილი, გამოქექილი, გაღლეტილი, ეშმაკი, ადიდაში გამოსული, ცხრა თოკში გამოვლილი, გაცვეთილი, დაღრეკილი, გამოქექილი, მოხერხებული, დაქოქილი, ყალთაბანდი, კვაჭი, ქვებუდანი, გამოჯანდრული, გამოჯაგული, გაიზვერა, ქვეშ-ქვეშა.

...