0

ნერვიანობა

1. მსუბუქი შფოთვა (არა ნევიულობა)
2. ნერვიულობის დამახინჯებული ფორმა

არ ინერვიანო.