0

ჩემი ფეისბურგი ეს არი

როდესაც კითხვას გისვამენ და გარტმაში არ ხარ რა გკითხეს, გაყლევდები და პასუხობ ამას.

სოციალურ ქსელებს თუ ხმარობთ? - ჩემი ფეისბურგი ეგ არის დროშა ჩემი ყველაფერი ჩემი