0

ხელფასზე მოგცემ

ფრაზა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება მევალესთან შეხვედრისას უხერხული სიტუაციიდან თავის მარტივად დასაღწევად.

ამავდროულად, ეს ფრაზა არ ადგენს, კონკრეტულად რომელი თვის ხელფასია ნაგულისხმევი, მიმდინარე, მომდევნო თუ 3 წლის შემდეგ.