0

ნახუიზე გაშვება

ძირითადად გამოიყენება ნაცნობი პიროვნებისთვის ნივიჟუს ჩარტყმის შემდგომ.

შეჩემა გუშინ ის *ლე ნახუიზე გავუშვი