0

ძმას დავუნძრიე

ძალზედ ვიწრო სამეგობრო წრისათვის დამახასიათებელი მისალმება რომლითაც ერთი სუბიექტი მეორეს აღმატებით ხარისხში აყენებს,არსებობს ასევე მრავალი ვარიაცია მაგ:ძმას ვეცეკვე,ძმას ვეჭიდავ,ძმას მოვფხანე,ძმას ვეალერსე და სხვანი

გიუუშს რავახარ ძმას დავუნძრიე

ვაა ვაა რაკაციი სადდაიკარგე ძმას ვეცეკვე