0

თვალს ხერხი დაუსალაშინა

გამოხატავს ინდივიდის სულიერ ამაღლებას რაც თავისმხრივ აღაგზნებს ყურის რეცეპტორს, გამოიყენებდნენ ძველ ლიბანში

თვალის ხერხი მაქ დასასალაშინებელი