0

გააჯა

ჰოიდა ნენური მისალმება, გამოიყენებდნენ ძველ ეგვიპტეში

გაააჯა