0

მოგსტყვნია დედა

რაც გინდა ის გიქნიას აღმატებული ვარიანტი. ძირითადად გამოიყენება მამების მიერ, ცხოვრებისეული გამოცდილების ხაზგასასმელად და არის წინაპირობა რომ სადღაც ცხვირს წაიმტვრევს შვილი.

1)-არა, რა... ნინო უნდა მოვიყვანო ცოლად
-მე ჩემი გითხარი, მოგსტყვნია დედა

-წვერი გაიპარსე შეჩემანალა
-არა!!!
-ხოდა, იარე ბომჟივით, მოგსტყვნია დედა