0

მოხიბლ'ულ'ი ვარ!

მეგრულ ენაზე - გაცნობით გამოწვეული პოზიტიური/ფორმალური ემოციის გამოხატულებაა, რომელიც
დარბილ'ებულ'ად მოძრავ ყბათა ერთობლიობივი ამოძახილით წარმოიქმნება და აღიზიანებს შუა ყურს.

- სალამი, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
- მოხიბლ'ულ'ი ვარ ბატონЬი (მეგრ. იგივე ბატონო. რუსული ანო - ь (მიაგკი ზნაკი) ხაზს უსვავს მეგრული ენის სინაზესა და სინატიფეს.