0

ვივუსოლოგი

პიროვნება, რომელიც ფლობს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მითიურ ბაზას, ბაბილონური სიმრავლის საკრედიტო ორგანიზაციების მისამართებს, ქალაქსა თუ ინტერნეტში და შეუძლია ნებისმიერი მირკოსაფნინასო ორგანიზაციის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დასახელება, მისამართის, საიდენტიფიკაციო მონაცემების, ჩარიცხვის, სესხის აღებისა და გასტუმრების, ვადებისა და ეფექტიანობის დასახელება ექსტრემალურ სიტუაციებში

ორას ლარამდე მინდა ამოვწიო, კაი ვივუსოლოგი დამხატავდა...