0

იყვნენ თავისთვის

ეს პროგრესული გამონათქვამი მიმართულია ელჭიპიტისეული ცხოვრების საზოგადოდ გამოვლინებებისადმი

"სახლში რაც უნდათ, ის უქნიათ"
"თავისთვის იყვნენ, ვინ
უშლით, ოღონდ ხალხს ნუ აღიზიანებენ"