0

მჯმოიარე

ფეკალიების გამოყოფით დაკავებული ადამიანის აღსანიშნი პოეტური შესატყვისი.

ვაზის ძირში, მსხმოიარე
ზის ვაჟკაცი მჯმოიარე