1

შკენდეერ

სიტყვა რომელსაც იყენებ რაღაც *ლეობა მომენტში.

-ინტერნეტი გაითიშა.
-შკენდეერ.