0

გაეძუნგლე

გააჯვის ზრდილობიანი ფორმა გამოიყენება ძირითადად უბნელ ბიჭებს შორის

-ბიჭებო კარტოარ გაქვთ?
-არა გაეძუნგლე