0

ყ*ეზე გაუშვა.

დაიგნორების უმაღლესი ფორმა.

ადამიანის დაიგნორების დროს გამოსაყენებელი სიტყვა.