0

რაფუჩუსუნია

გამოთქმა, რომლითაც ერთი ინდივიდი მეორეს მიანიშნებს გარშემო მიმზიდველი მანდილოსნების არსებობის დიდ ალბათობაზე.

-დავით, რაფუჩუსუნიაა?
-გივის უეჭველი ბოზები ყავს კიდე აყვანილი