0

უშუალოდ

დასკვნითი საფუძველი (მსჯელობის შედეგად, საბოლოოდ მიღებული აზრის, წინ მდგომი ფრაზა)

უშუალოდ კარგი საღამო გამოვიდა