0

გახახვა

გახახვა/გავხახე მირთმევის არამოკრძალებული და ემოცებით დამუხტული ფორმაა, გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ დანაყრების შემთხვევაში

აუ გუშინ მთელი მაგიდა გავხახე