0

გაბიჟვინებული

ეს სიტყვა იხმარება ზესტაფონში და ნიშნავს გაჟღენთილს

ეგ პური კვერცხში კარგად გააბიჟვინე