0

რას ეწევით

გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული პიროვნებისთვის სასტიკად მიუღებელია გარკვეული მოვლენა და თვლის, რომ მისი აღქმა სერიოზულად შეუძლებელია.

სხვადასხვა შემთხვევებში იხმარება განსხვავებულ ფორმებში, როგორებიცაა: რას ეწევი(თ), რა მოწიეს ამისთანა, ან რას ეწევით ძმობას გაფიცებ. სოციალურ ქსელში ხმარებისას, სასურველია კომენტარს მოსდევდეს მრავალჯერადი სმაილები, საუკეთესო შემთხვევაში - :D:D:D:D